Fotowebsite basisschool de Schakel                                                                  
 
Hieronder de link naar de fotowebsite van basisschool de Schakel:


http://album.basisschooldeschakel.nl/login.php?url=aW5kZXgucGhwP2ZvbGRlcj0vMjAxMl8xMl8wNV9TaW50ZXJrbGFhc19vcF9zY2hvb2wv


 Contact met de School                                                                                         

Wij stellen het op prijs dat er regelmatig contact is tussen ouders en leerkrachten.
Je kunt ook terecht bij de directeur voor een gesprek, maak wel s.v.p. vooraf een afspraak.
Wij organiseren in het begin van het schooljaar kennismakingsavonden (zie jaar-kalender). Tijdens deze avonden wordt je geïnformeerd over alle zaken die de groep betreffen waarin uw kind geplaatst is.
In november en maart worden de ouders uitgenodigd naar aanleiding van de resultaten van het 1e en 2e trimester.
In groep 1 en groep 2 worden oudergesprekken gehouden eind oktober/begin november en op het eind van het schooljaar. Groep 2 heeft ook een oudergesprek halverwege het schooljaar. Ouderraad                                                                                                             

De Ouderraad van onze school is het bestuur van de Ouderverenigingen stelt zich ten doel de samenwerking tussen ouders en school te bevorderen. Alle ouders zijn lid van de Oudervereniging en worden eenmaal per jaar uitgenodigd voor een algemene ledenvergadering.

De Ouderraad heeft tot taak de betrokkenheid van de ouders met de school te bevorderen, dit noemen we: ouderparticipatie. Er wordt naar gestreefd om tenminste één vertegenwoordiger per groep in de Ouderraad zitting te laten nemen. De leden van de Ouderraad hebben een zittingsperiode van vier jaar. Na afloop hiervan kunnen ze aftreden of zich herkiesbaar stellen voor een nieuwe periode van vier jaar.
De Ouderraad van onze school vergadert 1 keer per 6 weken over alle zaken die met onderwijs, kinderen en ouders te maken hebben.
De leden van de Ouderraad helpen actief mee op school en bieden hulp bij de organisatie van vele schoolse en buitenschoolse activiteiten in samenwerking met andere ouders.

In het begin van ieder schooljaar ontvangt u een infobulletin, waarin het doel van de Oudervereniging wordt uiteengezet. Ieder schooljaar vraagt de Oudervereniging van u een ouderbijdrage, in de eerst volgende algemene vergadering wordt dit bedrag vastgesteld. Hoewel de ouderbijdrage niet verplicht is, betalen vrijwel alle ouders deze bijdrage: immers dit geld wordt besteed aan activiteiten voor alle kinderen.

 
Hier ga je naar de beveiligde pagina van de OR.
 Medezeggenschapsraad                                                                                       

De betrokkenheid van ouders bij de school is erg belangrijk. Op basis van de Wet Medezeggenschap in het Onderwijs, heeft het bestuur een MR (Medezeggenschaps - raad) op school ingesteld. Deze raad bestaat uit 3 personeelsleden en 3 ouders.
Lees hier meer over deze raad.


 Website voor Centrum en Jeugd                                                                         

Op de website van het Centrum voor Jeugd en Gezin vind je alles over opvoeden en opgroeien in de regio Leudal-Nederweert-Weert. Voor alle (aanstaande) ouders met kinderen tot 23 jaar is een bezoekje zeker de moeite waard. Er is veel praktische en bewrouwbare informatie te vionden, tips om de opvoeding te ondersteunen, een actuele agenda, een breed cursusaanbod en de mogelijkheid een persoonlijke vraag te stellen via e-mail.
 
 Hoofdluis                                                                                                               

Hoofdluis is een regelmatig terugkerend probleem. Op plaatsen waar veel mensen bij elkaar komen kan deze besmetting gemakkelijk van de een naar de ander overgebracht worden. De school is, ongewild, zo'n plaats.
Hoofdluis heeft niets met de hygiëne van uw kind te maken. Zelfs 'het schoonste kind' kan hoofdluis krijgen; vandaar dat schaamte daarover niet nodig is. Vervelend is het wel. Daarom moeten we gezamenlijk hoofdluis effectief bestrijden.
Het is de verantwoordelijkheid van de school een aantal voorzorgsmaatregelen te nemen, waardoor verspreiding van de hoofdluis zoveel mogelijk wordt beperkt.
Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om de kinderen te controleren op hoofdluis en zonodig te behandelen.
Meer informatie over het voorkomen en bestrijden van hoofdluis vind u hier.