De Medezeggenschapsraad spreekt in haar vergaderingen over het beleid dat de school
en het College van Bestuur voeren en over de algemene gang van zaken rondom de school. Haar taak bestaat uit het bevorderen van openheid, openbaarheid en onderling overleg tussen alle geledingen. De belangen van ouders en leerkrachten worden daarin behartigd.
Teneinde haar taak zo goed mogelijk uit te voeren, vergadert de MR minimaal vier keer per schooljaar. Veelal wordt voor de bijeenkomsten van de MR ook de directeur uitgenodigd, die de vergadering gevraagd en ongevraagd van advies en/of informatie kan voorzien.

U kunt via de MR betrokken zijn bij de gang van zaken op school en uw standpunten kenbaar maken.
Alle MR vergaderingen zijn openbaar.

MR-leden:

Ronald Schroijen (voorzitter, ouder) ronnieschroijen@gmail.com
Nicole Peerlings (ouder) (heinnicole@kpnmail.nl
 
Simone Wolters-Geene (secretaris en personeel) s.wolters@spolt.nl
Jeanine Stassen (personeel) j.stassen@spolt.nl

Formulier kandidaatstelling MR
Toelichting formulier kandidaatstelling MR

Vergaderingen & Notulen
Onderstaand de vergaderdata van de MR cluster HIN in schooljaar 2020-2021.

Maandag 21-09-2020 Hunsel
Dinsdag 03-11-2020 Ittervoort  agenda
Woensdag 16-12-2020 Neeritter
Donderdag 15-02-2021 Hunsel
Maandag 17-05-2021 Ittervoort
Dinsdag 06-07-2021 Neeritter

De notulen van de vergadering kunnen opgevraagd worden bij m.vestjens@spolt.nl.

Relevante instemming & besluiten
Intentiebesluit fusie