Missie:
Onze ambitie in onderwijs komt tot uiting in de missie:
"Ruimte voor ieders talent"
SPOLT bestaat uit 15 authentieke scholen die een toonaangevende bijdrage leveren aan de talentontwikkeling van autonome en initiatiefrijke kinderen.
De SPOLT scholen hebben de ambitie deze talenten bij kinderen aan te spreken door naast taal en rekenen en de kernvakken ook de competenties samenwerken, creativiteit, ICT-geletterdheid, communiceren, probleemoplossend vermogen, kritisch denken en sociale en culturele vaardigheden van belang te achten.
Ook een betrokken, ondernemende en nieuwsgierige houding komt van pas in de 21e eeuw.
De persoonsgerichte ontwikkeling van kinderen naar leren, leven en werken staat centraal.
Wij spreken de ambitie uit een onderwijsorganisatie te zijn die deze verwachtingen waarmaakt. Dat doen wij naar kinderen, maar ook naar onszelf. Iedereen heeft talenten.  
 
Visie:
Uitdagend en toekomstgericht leren voor optimale ontplooiingskansen.
SPOLT is een professionele leergemeenschap die het vertrouwen van alle belanghebbenden heeft.
SPOLT realiseert een ononderbroken lijn in het leren en ontwikkelen van kinderen van 2 tot 14 jaar in samenwerking met voor- en vroegschoolse educatie en het voortgezet onderwijs. Om hier te komen zijn met name de volgende aspecten van belang;
Denken in mogelijkheden
• Talentontwikkeling
• Verbinding in het dorp
• Een lerende cultuur
Een transitie is nodig en SPOLT kiest voor een inspirerend vergezicht, waarin wij al het goede van ons onderwijs verbinden met de nieuwe inzichten uit de 21e eeuw. Wij stellen doelen en zijn vastberaden om met een ondernemende houding onze strategische koers te verwezenlijken. Wij stellen onszelf als opdracht om de kinderen van 'nu' voor te bereiden op de maatschappij van de 'toekomst'. De basis voor deze toekomst krijgt inhoud in de maatschappij van nu.
Wij zijn gericht op de toekomst en houden contact met de huidige maatschappelijke, economische samenleving en omgangsvormen.
 
Kernwaarden: Waarvoor staan wij?
Iedere dag opnieuw - van Bestuursbureau tot groepslokaal - willen we onszelf blijven verbeteren en ontwikkelen aan de hand van onze kernwaarden. Samen met onze missie en visie maken de kernwaarden SPOLT tot een betekenisvol geheel.
Inspireren - de bron voor talentontwikkeling
Uitdagend en toekomstgericht leren met enthousiaste en gemotiveerde medewerkers en eigentijdse onderwijstoepassingen. SPOLT wil een onderwijsorganisatie zijn die meer doet dan het geven van onderwijs. We weten wat er in de wereld gebeurt, spelen daar proactief op in en dagen de kinderen uit zich voortdurend te ontwikkelen met de focus op kwaliteit.
Verbinden - de ontdektocht naar samenwerking
Betrokkenheid en verbondenheid met kinderen, ouders, kern- en ketenpartners, bedrijven en instellingen. We staan midden in de samenleving en staan open voor wensen van leerlingen, ouders en partners.
Verbinden is: mensen zien en werkelijk contact maken. We kiezen voor verbindend leiderschap op alle niveaus; actief betrokken bij schoolontwikkeling en besluitvormingsprocessen. We gaan de dialoog aan met de omgeving.
Ondernemen - de houding naar optimale ontplooiingskansen
Initiatiefrijk nieuwe wegen inslaan om met een onderzoekende houding te ontdekken en te ontwikkelen.
SPOLT zoekt continu naar mogelijkheden haar werk te verbeteren en nog meer af te stemmen op de individuele behoefte. We hechten waarde aan creativiteit en het vermogen van onze medewerkers om nieuwe wegen te bewandelen. We tonen initiatief en hebben een onderzoekende houding, waarin ruimte is voor ieders talent.
Voor de strategische doelstellingen zie het Strategisch Beleidsplan op www.spolt.nl
 
Visie BS de Schakel
Het team van BS de Schakel heeft aan deze strategische koers van SPOLT, eigen kernwaarden gekoppeld. Onze kernwaarden zijn:
verbinding - vertrouwen - betrokkenheid - kwaliteit
Deze kernwaarden hebben we vertaald naar gedrag. Wat betekent dit voor ons als basisschool, voor ons leerkrachthandelen en voor de onderlinge communicatie/omgang? De kern, de essentie leidt tot de volgende visie en missie:
Verbinding, vertrouwen, betrokkenheid en kwaliteit op maat, dat is waar BS de Schakel voor staat!